vai trò của rừng

Rừng là gì? Vai trò của rừng đối với đời sống xã hội sản xuất và kinh tế

Rừng là gì? Nhiều người cho rằng đây chỉ là một câu hỏi đùa. Nhưng bạn đã thực sự hiểu rõ về khái niệm “rừng” chưa. Cũng như vai trò của rừng trong đời sống của chúng ta chưa. Rừng có tác dụng vô cùng to lớn đối với mọi mặt của xã hội. Hãy...