Teaching Staff at SFTC

Name

YOB

Education Specialisation

1

Dinh Duc Thuan

1953

Dr. Economics and Social Forestry

2

Nguyen Ba Ngai

1958

Dr. Land use planning

3

Pham Quang Vinh

1957

Dr. candidate Agroforestry

4

Tran Ngoc Hai

1960

Dr. candidate Forest trees & NTFP

5

Dang Tung Hoa

1968

Dr. Gender in forestry

6

Tran Ngoc Ha

1973

MSc. Agriculture and Forestry extension

7

Nguyen Dinh Hai

1973

MSc. Social forestry

8

Tran Binh Da

1976

MSc. candidate Agricultural cultivation

9

Kieu Tri Duc

1976

MSc. candidate Agricultural cultivation

10

Nguyen Thi Phuong

1975

MSc. candidate Silviculture

11

Hoang Ngoc Y

1971

Bachelor Social forestry

12

Nguyen Thanh Van

1974

MSc. candidate Silviculture

13

Can Van Tham

1978

Bachelor Livestock and veterinary

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *