Name

YOB

Education Specialisation

1

Dinh Duc Thuan

1953

Dr. Economics and Social Forestry

2

Nguyen Ba Ngai

1958

Dr. Land use planning

3

Pham Quang Vinh

1957

Dr. candidate Agroforestry

4

Tran Ngoc Hai

1960

Dr. candidate Forest trees & NTFP

5

Dang Tung Hoa

1968

Dr. Gender in forestry

6

Tran Ngoc Ha

1973

MSc. Agriculture and Forestry extension

7

Nguyen Dinh Hai

1973

MSc. Social forestry

8

Tran Binh Da

1976

MSc. candidate Agricultural cultivation

9

Kieu Tri Duc

1976

MSc. candidate Agricultural cultivation

10

Nguyen Thi Phuong

1975

MSc. candidate Silviculture

11

Hoang Ngoc Y

1971

Bachelor Social forestry

12

Nguyen Thanh Van

1974

MSc. candidate Silviculture

13

Can Van Tham

1978

Bachelor Livestock and veterinary

5/5 - (1 bình chọn)

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đóng