Mạng lưới giáo dục Nông Lâm kết hợp Việt Nam – VNAFE

VNAFE (Vietnam Network for Agroforestry Education) là một mạng lưới quốc gia thuộc mạng lưới giáo dục nông lâm kết hợp Đông Nam Á (SEANAFE)   quản lý bởi Trung tâm Nông Lâm kết hợp thế giới (ICRAF), có mục đích là nâng cao năng lực trong giáo dục quản lý tài nguyên thiên nhiên và nông lâm kết hợp ở Đông Nam Á. Mạng lưới được hỗ trợ bởi Tổ chức phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA).

VNAFE is a National Network belongs to Southeast Asian Network for Agroforestry Education (SEANAFE) which is hosted by the World Agroforestry Centre (ICRAF), aims at strengthening the capacity for agroforestry and natural resources education in SEAsia. The Network is supported by the Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *