Giới thiệu

Tầm nhìn của mạng lưới

SFTN
VNAFE
Tạo mối liên kết trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của giáo dục và đào tạo lâm nghiệp xă hội (LNXH) ở Việt Nam
Trở thành một mạng lưới đa ngành, liên kết giữa đào tạo, nghiên cứu và phát triển Nông Lâm kết hợp (NLKH) có hiệu quả ở Việt Nam, có mối hợp tác chặt chẻ với các mạng lưới, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có liên quan trong khu vực và trên thế giới, đáp ứng được nhu cầu quản lư tài nguyên nhiên bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, an ṭan lương thực ở vùng cao

Mục tiêu cụ thể của mạng lưới

SFTN VNAFE

Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, khuyến nông lâm trong LNXH.Nâng cao năng lực cho đội ngũ đào tạo, nghiên cứu và khuyến nông lâm.Phổ cập và cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, nghiên cứu về các lĩnh vực phát triển lâm nghiệp, LNXH.
Duy trì và phát triển mạng lưới với cơ cấu tổ chức tạo ra liên kết đa ngành, liên thông trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển NLKH.Hòan thiện các chương trình đào tạo NLKH liên thông ở các cấp học, bậc học.Đóng góp vào việc phát triển NLKH trên quan điểm cảnh quan ở vùng cao, nghiên cứu về chi trả các lợi ích môi trường và xóa đói nghèo, an toàn lương thực của mô hình NLKH.Huy động được các nguồn lực để phát triển hệ thống trao đổi thông tin có hiệu quả.Hợp tác chặt chẻ với các mạng lưới, tổ chức liên quan đến NLKH trong nước và trên thế giới.